Skip to main content

POLITIKA PODNIKU

Výňatek z podnikové příručky, revize 16, stav k 26.03.2019:

Firemní politika/firemní cíle

„… Jen málokdo si uvědomuje, že pracovní doba je součástí života lidí a že nekvalitní zboží je tutíž promarněný život.“ Tato formulace je od designéra Bauhausu Wilhelma Wagenfelda ze 40.-tých let minulého století. Může být význam kvality fascinující a „lidský“ zároveň?

Důležité zásady jsou kvalita, životní prostředí, energie, zaměstnanci a zákazníci a plnění zákonných, normativních požadavků a požadavků zákazníka. My u MKU-Chemie chceme vyrábět kvalitní produkty – to znamená, plnit požadavky našich zákazníků a tím upevňovat jejich spokojenost a v neposlední řadě také budoucnost naší firmy. Je pro nás samozřejmostí, dělat naši práci tak dobře, jak jen to je možné.

 

Kvalita pro firmu

V evropském, ale i celosvětovém měřítku neustále roste konkurence mezi jednotlivými firmami. Na trh přicházejí stále podobnější a zaměnitelné produkty. A většina zemí umí vyrobit tyto produkty cenově výhodněji než my. Tudíž protřebujeme jeden znak, kterým se naše produkty a služby odliší od ostatních firem a tím je – kvalita.

Kvalita je tedy více než jen jakost našich produktů. Kvalita v moderním smyslu slova znamená: Vždy plnit požadavky našich zákazníků, zaměstanců a společnosti. Tyto požadavky se neomezují jen na produkt, ale jsou brány v potaz integrálně. K tomu patří servis, poradenství, dodací lhůta, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí atd.

POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENERGETIKY

Politika životního prostředí a energetiky neobsahuje jen šetrné zacházení se zdroji jako jsou nerostné suroviny, energie, voda, vzduch a půda, ale také neustálé minimalizování rizikových faktorů, které jsou pro životní prostředí nebezpečné. Ve středu zájmu této politiky nestojí jen zákazník, ale i veřejnost a v neposlední řadě také my. Jako plánovací element máme zavedeny programy k uskutečnění strategických a operativních cílů stran životního prostředí a energetiky.
 
Jejich přezkoumáváním v rámci pravidelného hodnocení vedením firmy je položen základ k neustálému zlepšování firmy v oblasti životního prostředí a energií. To zahrnuje podporu a v případě potřeby i získávání (nákup) produktů a služeb, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí.

Splňujeme všechny platné zákonné a jiné požadavky pokud jde o ochranu životního prostředí, o použití, spotřebu  a efektivnost energie. Přitom ujišťujeme, že všechny informace a důležité zdroje k dosažení výše uvedených cílu jsou k dispozici.

Tím rozumíme:

 • evidence a bilance spotřeby energie a vody
 • evidence a bilance odstraňování odpadů
 • hledání nových alternativ jako náhrada za nebezpečné látky
 • snižování znečišťování ovzduší, hlukové zátěže a znečišťování odpadních vod
 • zavedení opatření vedoucí k redukci rizik (neúmyslné znečištění životního prostředí, civilní ochrana, protipožární ochrana, ochrana uživatele)
 • spolupráce s dodavateli se stejnou filozofií
 • dodržování příslušných zákonů a předpisů týkajících se životního prostředí
 • neustálé zlepšování procesů, produktů a výkonu.

Důrazně vyjadřujeme ochotu podílet se na regionálních nebo oborových programech za účelem ochrany životního prostředí a energií. Uveřejnění výsledků monitoringu a měření není v současné době prováděno.

BEZPEČNOST

Politika bezpečnosti naší firmy se vztahuje na bezpečnost zaměstnanů, zařízení, produktů a v nesposlední řadě také na bezpečnou dopravu našich produktů.

Neplníme jen zákonné a úřední požadavky, ale aktivně se podílíme na neustálém zvyšování bezpečnosti. Nebereme v potaz jen ochranu zdraví našich zaměstnanců, zaměstanců dodavatelů, sousedů a zákazníků, ale i ochranu a integritu životního prostředí permanentním zkoušením, vyhodnocováním a vylepšováním našich produktů, zařízení a provozních podmínek. K tomu využíváme mimo jiné kontaktu se zákazníky, zaměstnanci , dodavateli a úřady. Díky předepsanému označení produktu informujeme naše zákazníky, dodavatele i vlastní personál o možných rizicích a o správné manipulaci s těmito produkty.

Jak funguje kvalita…

Abychom neustále zabezpečovali naši kvalitu a přitom dbali na životní prostředí, energie a bezpečnost rozšiřujeme naše podnikatelské cíle o životní prostředí a bezpečnost a realizujeme požadavky v systému řízení kvality.

V našem manuálu a v dokumentech s ním souvisejících jsou doloženy všechny procesy řízení kvality, životního prostředí, energií, dále bezpečnosti práce, zařízení a dopravy.

K výše uvedenému je nutno podotknout, že otázky kvality, ochrany životního prostředí, spotřeby energií a bezpečnosti nemůžou a nemají být diktovány „zhora“ a stejně tak nemají být považovány za úkol „pověřených“.

– Systém řízení kvality firmy funguje pouze tehdy, když se za něho cítí každý zodpovědný –

Pět zásadních principů a úvah na téma kvalita, které nám dávají důležité podněty.

PĚT PRINCIPŮ…

 1. Kvalita přináší spokojené zákazníky. Jedním z předpokladů dlouhodobého a stabilního vztahu k našim zákazníkům je ten, že plníme jejich požadavky vždy na sto procent a to i tehty, když se tyto požadavky mění. Tím zabezpečujeme nejen budoucnost naší firmy, ale i pracovní místa. Jedna věc je přitom velmi důležitá: My nerozhodujeme o tom, zda-li byla dosažena požadovaná kvalita – toto posouzení je zcela v kompetenci zákazníka.
 2. Kvalita se týká nás všech. Abychom mohli vyrábět vysoce kvalitní produkty, musíme se také spolehnout na práci našich dodavatelů. To znamená, že kvalita začíná u našich dodavatelů a prolíná se dále všemi odvětvími naší firmy. Každý se tedy může podílet na kvalitě – nejen zaměstnankyně a zaměstnanci přimo ve výrobě.
 3. Kvalita nestojí nic. Nechceme draze prověřovat naši kvalitu, ale chceme hlavně kvalitně vyrábět. K tomu patří vyvarování se chyb a důsledné odstraňování zdrojů chyb – každého z nás.
 4. Kvalita chrání životní prostředí. Proto chceme naše produkty a výrobní procesy neustále rozvíjet s ohledem na životní prostředí. Emise v ovzduší, půdě a vodě musí být redukovány a musí být rovněž snižováno množství odpadů. S nerostnými surovinami chceme zacházet šetrně a do popředí dostat dlouhou životnost a vysokou spolehlivost našich produktů.
 5. Kvalita potřebuje angažovanost lidí. Proto si přejeme, aby naše zaměstnankyně a zaměstnanci byli pyšní na to, že jdeme cestou kvality. Úspěšní budeme totiž pouze tehdy, když každý z nás přijme kvalitu za svou vlastní zodpovědnost.

USKUTEČŇOVÁNÍ FIREMNÍ POLITIKY

K prosazení našich cílů a výše uvedených pěti principů v praxi, potřebujeme jejich naprosté porozumění a přijetí.

Abychom mohli naši firemní politiku uskutečňovat integrálně a uzpůsobovat ji i v budoucnu stále stoupajícím nárokům, musíme ji opakovaně vysvětlovat, porozumět, prověřovat a vylepšovat a to na všech úrovních.