POLITIKA PODNIKU

Výňatek z podnikové příručky, revize 16, stav k 26.03.2019:

Firemní politika/firemní cíle

„… Jen málokdo si uvědomuje, že pracovní doba je součástí života lidí a že nekvalitní zboží je tutíž promarněný život.“ Tato formulace je od designéra Bauhausu Wilhelma Wagenfelda ze 40.-tých let minulého století. Může být význam kvality fascinující a „lidský“ zároveň?

Důležité zásady jsou kvalita, životní prostředí, energie, zaměstnanci a zákazníci a plnění zákonných, normativních požadavků a požadavků zákazníka. My u MKU-Chemie chceme vyrábět kvalitní produkty – to znamená, plnit požadavky našich zákazníků a tím upevňovat jejich spokojenost a v neposlední řadě také budoucnost naší firmy. Je pro nás samozřejmostí, dělat naši práci tak dobře, jak jen to je možné.

 

Kvalita pro firmu

V evropském, ale i celosvětovém měřítku neustále roste konkurence mezi jednotlivými firmami. Na trh přicházejí stále podobnější a zaměnitelné produkty. A většina zemí umí vyrobit tyto produkty cenově výhodněji než my. Tudíž protřebujeme jeden znak, kterým se naše produkty a služby odliší od ostatních firem a tím je – kvalita.

Kvalita je tedy více než jen jakost našich produktů. Kvalita v moderním smyslu slova znamená: Vždy plnit požadavky našich zákazníků, zaměstanců a společnosti. Tyto požadavky se neomezují jen na produkt, ale jsou brány v potaz integrálně. K tomu patří servis, poradenství, dodací lhůta, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí atd.

POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENERGETIKY

Politika životního prostředí a energetiky neobsahuje jen šetrné zacházení se zdroji jako jsou nerostné suroviny, energie, voda, vzduch a půda, ale také neustálé minimalizování rizikových faktorů, které jsou pro životní prostředí nebezpečné. Ve středu zájmu této politiky nestojí jen zákazník, ale i veřejnost a v neposlední řadě také my. Jako plánovací element máme zavedeny programy k uskutečnění strategických a operativních cílů stran životního prostředí a energetiky.
 
Jejich přezkoumáváním v rámci pravidelného hodnocení vedením firmy je položen základ k neustálému zlepšování firmy v oblasti životního prostředí a energií. To zahrnuje podporu a v případě potřeby i získávání (nákup) produktů a služeb, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí.

Splňujeme všechny platné zákonné a jiné požadavky pokud jde o ochranu životního prostředí, o použití, spotřebu  a efektivnost energie. Přitom ujišťujeme, že všechny informace a důležité zdroje k dosažení výše uvedených cílu jsou k dispozici.

Tím rozumíme:

 • evidence a bilance spotřeby energie a vody
 • evidence a bilance odstraňování odpadů
 • hledání nových alternativ jako náhrada za nebezpečné látky
 • snižování znečišťování ovzduší, hlukové zátěže a znečišťování odpadních vod
 • zavedení opatření vedoucí k redukci rizik (neúmyslné znečištění životního prostředí, civilní ochrana, protipožární ochrana, ochrana uživatele)
 • spolupráce s dodavateli se stejnou filozofií
 • dodržování příslušných zákonů a předpisů týkajících se životního prostředí
 • neustálé zlepšování procesů, produktů a výkonu.

Důrazně vyjadřujeme ochotu podílet se na regionálních nebo oborových programech za účelem ochrany životního prostředí a energií. Uveřejnění výsledků monitoringu a měření není v současné době prováděno.

BEZPEČNOST

Politika bezpečnosti naší firmy se vztahuje na bezpečnost zaměstnanů, zařízení, produktů a v nesposlední řadě také na bezpečnou dopravu našich produktů.

Neplníme jen zákonné a úřední požadavky, ale aktivně se podílíme na neustálém zvyšování bezpečnosti. Nebereme v potaz jen ochranu zdraví našich zaměstnanců, zaměstanců dodavatelů, sousedů a zákazníků, ale i ochranu a integritu životního prostředí permanentním zkoušením, vyhodnocováním a vylepšováním našich produktů, zařízení a provozních podmínek. K tomu využíváme mimo jiné kontaktu se zákazníky, zaměstnanci , dodavateli a úřady. Díky předepsanému označení produktu informujeme naše zákazníky, dodavatele i vlastní personál o možných rizicích a o správné manipulaci s těmito produkty.

Jak funguje kvalita…

Abychom neustále zabezpečovali naši kvalitu a přitom dbali na životní prostředí, energie a bezpečnost rozšiřujeme naše podnikatelské cíle o životní prostředí a bezpečnost a realizujeme požadavky v systému řízení kvality.

V našem manuálu a v dokumentech s ním souvisejících jsou doloženy všechny procesy řízení kvality, životního prostředí, energií, dále bezpečnosti práce, zařízení a dopravy.

K výše uvedenému je nutno podotknout, že otázky kvality, ochrany životního prostředí, spotřeby energií a bezpečnosti nemůžou a nemají být diktovány „zhora“ a stejně tak nemají být považovány za úkol „pověřených“.

– Systém řízení kvality firmy funguje pouze tehdy, když se za něho cítí každý zodpovědný –

Pět zásadních principů a úvah na téma kvalita, které nám dávají důležité podněty.

PĚT PRINCIPŮ…

 1. Kvalita přináší spokojené zákazníky. Jedním z předpokladů dlouhodobého a stabilního vztahu k našim zákazníkům je ten, že plníme jejich požadavky vždy na sto procent a to i tehty, když se tyto požadavky mění. Tím zabezpečujeme nejen budoucnost naší firmy, ale i pracovní místa. Jedna věc je přitom velmi důležitá: My nerozhodujeme o tom, zda-li byla dosažena požadovaná kvalita – toto posouzení je zcela v kompetenci zákazníka.
 2. Kvalita se týká nás všech. Abychom mohli vyrábět vysoce kvalitní produkty, musíme se také spolehnout na práci našich dodavatelů. To znamená, že kvalita začíná u našich dodavatelů a prolíná se dále všemi odvětvími naší firmy. Každý se tedy může podílet na kvalitě – nejen zaměstnankyně a zaměstnanci přimo ve výrobě.
 3. Kvalita nestojí nic. Nechceme draze prověřovat naši kvalitu, ale chceme hlavně kvalitně vyrábět. K tomu patří vyvarování se chyb a důsledné odstraňování zdrojů chyb – každého z nás.
 4. Kvalita chrání životní prostředí. Proto chceme naše produkty a výrobní procesy neustále rozvíjet s ohledem na životní prostředí. Emise v ovzduší, půdě a vodě musí být redukovány a musí být rovněž snižováno množství odpadů. S nerostnými surovinami chceme zacházet šetrně a do popředí dostat dlouhou životnost a vysokou spolehlivost našich produktů.
 5. Kvalita potřebuje angažovanost lidí. Proto si přejeme, aby naše zaměstnankyně a zaměstnanci byli pyšní na to, že jdeme cestou kvality. Úspěšní budeme totiž pouze tehdy, když každý z nás přijme kvalitu za svou vlastní zodpovědnost.

USKUTEČŇOVÁNÍ FIREMNÍ POLITIKY

K prosazení našich cílů a výše uvedených pěti principů v praxi, potřebujeme jejich naprosté porozumění a přijetí.

Abychom mohli naši firemní politiku uskutečňovat integrálně a uzpůsobovat ji i v budoucnu stále stoupajícím nárokům, musíme ji opakovaně vysvětlovat, porozumět, prověřovat a vylepšovat a to na všech úrovních.

Kontakt

Telefon: +42 05705720-11
Telefax: +42 05705720-22
info@mku-chemie.cz

Kontakt

Poptávka

Dotazník na okolnosti potřebné pro správné použití olejů pro obrábění.

Poptávka

Karriere mit Perspektive?

Als mittelständischer, inhabergeführter Hersteller hochwertiger Spezialschmierstoffe für die verarbeitende Industrie gehören wir seit 65 Jahren zu den Besten der Branche.

© by mku-chemie.de | all rights reserved | powered by ONE AND O