POLITIKA PODNIKU

Výňatek z podnikové příručky, revize 14, stav k 22.01.2018:

3.2 Politika podniku/cíle podnikání

„…Málokdo si uvědomuje, že pracovní hodiny jsou vlastně hodiny lidského života, a že podřadné zboží znehodnocuje kvalitu lidského života.“ To jsou slova návrháře Bauhausu, Wilhelma Wagenfelda, ze 40. let minulého století. Lze snad vyjádřit význam kvality výstižněji a „lidštěji“?

Důležité zásady jsou orientace na kvalitu, životní prostředí, spolupracovníky a zákazníky, dodržování zákonů a norem a naslouchání požadavkům zákazníků. MKU-Chemie chce vyrábět vysoce kvalitní produkty a přizpůsobovat se tak požadavkům zákazníků, jejichž rostoucí spokojenost nám zajistí skvělou budoucnost. A protože chápání sebe sama je tak důležité, chceme vykonávat svou práci co možná nejlépe.

 

Kvalita v podnikání

Konkurence mezi podniky v evropském a celosvětovém měřítku neustále vzrůstá. Na trhu se objevují podobné a zaměnitelné výrobky a většina zemí umí tyto produkty vyrábět levněji než my. Potřebujeme tedy mít nějaký charakteristický rys, kterým se naše produkty a služby budou lišit od ostatních podniků  –  a tím je kvalita.

Nicméně kvalita je víc než pouhá prvotřídní jakost našich výrobků. V moderním pojetí kvalita znamená permanentní plnění požadavků našich zákazníků, zaměstnanců a společnosti. Tyto požadavky se neomezují pouze na výrobek, nýbrž je třeba je pojímat jako celek. Patří k tomu servis, poradenství, dodací lhůty, bezpečnost, ochrana životního prostředí a mnoho jiného.

Politika ochrany životního prostředí

Politika ochrany životního prostředí zahrnuje nejen šetrné zacházení se zdroji, surovinami, energií, vodou, ovzduším a půdou, nýbrž i neustálou minimalizaci rizik, vyplývajících z faktorů,  jež ohrožují životní prostředí. Tak stojí ve středu zájmu této politiky nejen zákazník, nýbrž i celá veřejnost a v neposlední řadě jsme to i my. Přitom jsou programy na ochranu životního prostředí elementárně zaměřeny na realizaci stanovených cílů.
 

Pod tímto pojmem rozumíme:

 • Zaznamenávání a bilancování spotřeby energie a vody
 • Sledování a bilancování likvidace odpadů
 • Hledání alternativ pro nahrazování nebezpečných látek
 • Snižování zátěže ovzduší, hlukové zátěže a zátěže odpadními vodami
 • Přijímání opatření pro snižování rizik (nežádoucí zátěž životního prostředí, prevence katastrof, požární ochrana, ochrana uživatele)
 •  Spolupráce s dodavateli, kteří zastávají stejnou filozofii
 • Dodržování relevantních zákonů a předpisů o ochraně životního prostředí
 • Plynulé zlepšování výrobních procesů, vylepšování produktů a služeb

Dále se klade velký důraz na připravenost k účasti na regionálních a průmyslových programech za účelem ochrany životního prostředí.

Bezpečnost

Aspekty bezpečnostní politiky našeho podniku se vztahují na zaměstnance, stroje a zařízení, produkty i na bezpečnou přepravu našich výrobků.

Chceme nejen plnit stávající zákonné normy a úřední předpisy, nýbrž se chceme aktivně podílet na vylepšování bezpečnostních aspektů. Ochranu zdraví našich zaměstnanců, sousedů a zákazníků, jakož i ochranu a nedotknutelnost životního prostředí hlídáme pomocí permanentních zkoušek, vyhodnocováním jejich výsledků a vylepšováním našich výrobků, zařízení a provozních podmínek. K tomu využíváme mj. specielní software pro vyhodnocování rizik a klasifikaci dopravy. Pomocí předpisového označování výrobků informujeme zákazníky a vlastní personál o nebezpečích a správném zacházení s výrobky.

Jak kvalita funguje

K zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí rozšiřujeme své podnikatelské cíle o aspekty bezpečnosti a ochrany životního prostředí, čímž přesouváme tyto nároky do sféry systému řízení.

V této příručce a v jejich platných přílohách jsou zdokumentovány veškeré procesy kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, zařízení a dopravy. Nicméně představy o kvalitě, ochraně životního prostředí a bezpečnosti nemohou a nemají být řízeny „shora“ což ani není úloha jen pro „pověřené“ osoby.

Systém řízení firmy funguje pouze tehdy, když cítí odpovědnost každý jednotlivec.

Následujících pět zásad může být pro nás důležitým impulsem pro uvažování nad tématem kvality.

Pět zásad

 1. Kvalita znamená spokojené zákazníky. Předpoklad pro dlouhodobý a stabilní vztah k našim zákazníkům je, že se stoprocentně přizpůsobíme jejich požadavkům, a to i v případě, že se tyto požadavky změní. Tím si zajišťujeme budoucnost pro svůj podnik při zachování pracovních míst. Přitom je důležité si uvědomit, že to nejsme my, kdo rozhoduje o dosažené kvalitě. Toto posouzení přísluší pouze a jen zákazníkovi.
 2. Kvalita se týká nás všech. Abychom mohli vyrábět vysoce kvalitní produkty, musíme se také moci spolehnout na práci svých dodavatelů. To znamená, že kvalita začíná u dodavatelů a pokračuje pak všemi oblastmi našeho podnikání. Nejen pracovníci, kteří se bezprostředně podílejí na výrobě, ale každý může přispět ke kvalitě svým dílem.
 3. Kvalita nestojí víc. Nechceme kvalitu “prodražovat”, chceme kvalitně vyrábět. Z toho plyne, že se musíme vyvarovat chyb a chyby musíme potírat již v zárodku – každý z nás.
 4. Kvalita chrání životní prostředí. Proto chceme při dalším vývoji svých produktů a výrobních postupů zohledňovat i aspekt snášenlivosti s životním prostředím. Naším cílem je snižování emisí, kontaminace půdy a vod a objemu odpadů.  Stavíme do popředí dlouhou životnost a vysokou spolehlivost výrobků při šetrném zacházení se surovinami.
 5. Kvalita vyžaduje angažovanost lidí. Proto se snažíme, aby naši zaměstnanci byli pyšní na to, že jdeme cestou kvality. Budeme úspěšní jen tehdy, když každý jednotlivý zaměstnanec se bude za kvalitu cítit osobně odpovědný.

Realizace politiky podniku

Ke splnění našich cílů a k uvedení těchto pěti zásad do praxe je třeba jejich celkové pochopení a jistá akceptace.

Chceme-li realizovat stanovenou politiku podniku a tuto přizpůsobovat stále rostoucím potřebám, musíme ji opakovaně na všech úrovních hlásat, vysvětlovat a vylepšovat a její plnění kontrolovat.

3.3 Organizace firmy

Organizační struktura podniku je dána organigramem. Kontaktním partnerem pro naše zákazníky je prodejní oddělení, které zajišťuje jak mimopodnikové, tak i vnitropodnikové služby.

Odpovědnost, náplň práce a oprávnění pracovníků a pracovní pokyny jsou stanoveny v pracovních smlouvách a pro vedoucí pracovníky v popisu funkcí. Osobní kompetence přiřazené k jednotlivým pracovním úkolům a funkcím jsou obsaženy v přehledných listech (odpovědnost AA).

Dodržování a aplikace požadavků podle DIN EN ISO 9001:2008 a DIN EN ISO 14001:2009, jakož i udržování účinnosti systému řízení kontrolují pověření vedoucí pracovníci jednotlivých firem, jež jsou členy naší skupiny podniků.

Kontakt

Telefon: +42 05705720-11
Telefax: +42 05705720-22
info@mku-chemie.cz

Kontakt

Poptávka

Dotazník na okolnosti potřebné pro správné použití olejů pro obrábění.

Poptávka

Karriere mit Perspektive?

Als mittelständischer, inhabergeführter Hersteller hochwertiger Spezialschmierstoffe
für die verarbeitende Industrie gehören wir seit über 60 Jahren zu den Besten der Branche.

© by mku-chemie.de | all rights reserved | powered by ONE AND O